Úradný vestník Európskej únie, C 248, 23. október 2007