Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 248, 23 Οκτώβριος 2007