Официален вестник на Европейския съюз, C 248, 23 октомври 2007г