Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9391 — PGGM/Macquarie/MAGL) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)