Официален вестник на Европейския съюз, C 146, 12 юни 2008г