Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 332, 30 listopad 2006