Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 332, 2006m. lapkritis 30d