Sprawa C-513/09: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 29 lipca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Belgii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2006/66/WE — baterie i akumulatory oraz zużyte baterie i akumulatory — Brak transpozycji w przewidzianym terminie)