Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 8, 13 Ιανουάριος 2009