Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1391 (2019. gada 6. septembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1218/1999 par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā un ar ko atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 670/2013