2019 m. rugsėjo 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1391, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1218/1999 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje ir panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 670/2013