Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/1391, 6. september 2019, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1218/1999 teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris ja tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) nr 670/2013