Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1391 της Επιτροπής, της 6ης Σεπτεμβρίου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1218/1999 για κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία, και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 670/2013