Úradný vestník Európskej únie, L 211, 12. august 2010