Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 581/2004 της Επιτροπής της 26ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την έναρξη διαρκούς δημοπρασίας για επιστροφές κατά την εξαγωγή που αφορούν ορισμένα είδη βουτύρου