Изменения на приложения II и III към Конвенцията за защита на морската околна среда в Североизточния Атлантически океан (Конвенцията OSPAR) * Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 ноември 2009 г. относно предложението за решение на Съвета за одобряване, от страна на Европейската общност, на измененията на приложения II и III към Конвенцията за защита на морската околна среда в Североизточния Атлантически океан (Конвенцията OSPAR), във връзка със съхранението на въглероден диоксид в геоложки образувания (COM(2009)0236 – C7-0019/2009 – 2009/0071(CNS))