Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 164, 23 Ιούνιος 2004