Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.2471 — Accenture/Lagardère/JV) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)