Stališče Sveta (EU) št. 2/2017 v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o medicinskih pripomočkih, spremembi Direktive 2001/83/ES, Uredbe (ES) št. 178/2002 in Uredbe (ES) št. 1223/2009 ter razveljavitvi direktiv Sveta 90/385/EGS in 93/42/EGS Sprejeto s strani Sveta dne 7. marca 2017 (Besedilo velja za EGP)