Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 76, 2012m. kovas 15d