Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 76, 15 Μάρτιος 2012