2007/726/ES: Sklep Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji z uporabo točke 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju