Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 17, 2010m. sausis 22d