Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 17, 22 Ιανουάριος 2010