Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, CE 65, 2005. gada 17. marts