Mål T-396/09: Tribunalens dom av den 14 juni 2012 — Vereniging Milieudefensie och Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht mot kommissionen (Miljö — Förordning (EG) nr 1367/2006 — Medlemsstaternas skyldighet att skydda och förbättra luftkvaliteten — Medlemsstat som medgetts tillfälligt undantag — Begäran om intern omprövning — Avvisning — Åtgärd med individuell räckvidd — Giltighet — Århuskonventionen)