Дело T-396/09: Решение на Общия съд от 14 юни 2012 г. — Vereniging Milieudefensie и Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Комисия (Околна среда — Регламент (ЕО) № 1367/2006 — Задължение на държавите членки за опазване и подобряване на качеството на атмосферния въздух — Временна дерогация, предоставена на държава членка — Искане за вътрешно преразглеждане — Отказ — Мярка от индивидуален характер — Действителност — Орхуска конвенция)