Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 129, 17 Μάιος 2006