Beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 309/13/KOL av den 16 juli 2013 om förenlighet med EES-lagstiftningen hos åtgärder som ska vidtas av Norge i enlighet med artikel 14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster)