Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 309/13/COL zo 16. júla 2013 o súlade opatrení, ktoré má prijať Nórsko podľa článku 14 smernice Rady 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách), s právnymi predpismi EHP