Besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA nr. 309/13/COL van 16 juli 2013 betreffende de verenigbaarheid met de EER-wetgeving van door Noorwegen te nemen maatregelen overeenkomstig artikel 14 van Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten)