EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 309/13/COL ( 2013. gada 16. jūlijs ) par to pasākumu atbilstību EEZ tiesību aktiem, kuri Norvēģijai jāveic saskaņā ar 14. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2010/13/ES par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētus noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu (Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva)