Odluka nadzornog tijela EFTA-e br. 309/13/COL od 16. srpnja 2013. o usklađenosti s pravom EGP-a mjera koje će poduzeti Norveška u skladu s člankom 14. Direktive 2010/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća o koordinaciji određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama o pružanju audiovizualnih medijskih usluga (Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama)