Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 265, 2007m