Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/910 της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 2020 για την τροποποίηση των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) 2015/1998, (ΕΕ) 2019/103 και (ΕΕ) 2019/1583 όσον αφορά τον επανορισμό αεροπορικών εταιρειών, φορέων εκμετάλλευσης και φορέων που εφαρμόζουν διαδικασίες ασφάλειας για φορτίο και ταχυδρομείο που αφικνούνται από τρίτες χώρες, καθώς και όσον αφορά την αναβολή ορισμένων κανονιστικών απαιτήσεων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, του ελέγχου ιστορικού, των προτύπων εξοπλισμού συστημάτων ανίχνευσης εκρηκτικών και του εξοπλισμού ανίχνευσης ιχνών εκρηκτικών, λόγω της πανδημίας COVID-19 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)