Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 57, 2015 m. vasario 28 d