Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 98, 06 Απρίλιος 2006