Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1990 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiające formularze, o których mowa w rozporządzeniu Rady (UE) 2016/1104 wdrażającym wzmocnioną współpracę w dziedzinie jurysdykcji, prawa właściwego oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach dotyczących skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich