Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1990, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta tuomioistuimen toimivallan, sovellettavan lain sekä päätösten tunnustamisen ja täytäntöönpanon alalla rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevissa asioissa annetussa neuvoston asetuksessa (EU) 2016/1104 tarkoitettujen lomakkeiden vahvistamisesta