Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1990, 11. detsember 2018, millega kehtestatakse vormid, millele on osutatud nõukogu määruses (EL) 2016/1104, millega rakendatakse tõhustatud koostööd kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning otsuste tunnustamise ja täitmise valdkonnas registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi käsitlevates asjades