Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1990 της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για την κατάρτιση των εντύπων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1104 του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της διεθνούς δικαιοδοσίας, του εφαρμοστέου δικαίου και της αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων σε ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των καταχωρισμένων συντρόφων