Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 193, 2013m. liepos 16d