Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 193, 16 Ιουλίου 2013