Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Принципът на партньорство в усвояването на фондовете от Общата стратегическа рамка — елементи за Европейски кодекс за поведение за партньорство“ SWD(2012) 106 final (становище по собствена инициатива)