Informacje, które należy przekazać zgodnie z art. 5 ust. 2 – Utworzenie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) (Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 19))