Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 284, 2011m. spalis 31d