Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 284, 31 Οκτώβριος 2011