Pisno vprašanje P-0678/08 vlaga Hiltrud Breyer (Verts/ALE) za Komisijo. Nezakonito onesnaževanje vojaškega vadišča v mestu Grafenwöhr in območja naravnih habitatov