Съобщение на Комисията до Европейския Парламент, Съвета, Европейския Икономически и Социален Комитет и Комитета на Регионите - Справяне с предизвикателствата на нарастващите цени на хранителните стоки - Насоки за действия на ЕС