Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1137 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο ωχρατοξίνης A στο καρύκευμα Capsicum spp. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)